زبان برنامه نوسی جاوا تاریخچه طولانی دارد .جاوا در سال 1991 زمانی که سان میکروسیتمز چیزی  به اسم پروژه سبز نامیده بود شروع شد.هدف از پروژه سبز  به وجود آوردن زبان برنامه نویسی جدید قابل حمل بود ،چیزی که قابل استفاده دربه وجود آوردن  اپلیکیشنی که  قابل اجرا در چندیدن سیستم عامل بدون نیاز به کامپایل مجدد یا پورت کد باشد.

اسم اصلی این زبان  Oak یا بلوط  بود .برای یک درختی بزرگی که خارج از  پنجره های دفتر توسعه دهندگان ایستاده بود ،اما فاصله زمانی  شروع شدن پروژه و سررسیدن زمان زبان به اصطلاح به جاوا به دلیل مقدار قهوه ای که توسعه دهندگان مینوشند  تغییر اسم داد .